Til forsiden  

Vedtægter for Ringkøbing Druerne

 

§ 1.

Foreningens navn er RINGKØBING DRUERNE.

Formålet med Ringkøbing Druerne er at give medlemmerne mulighed for til en rimelig pris og under hyggelige former at få kendskab til så mange forskellige vine som muligt.

§ 2.

Medlemstallet fastsættes af bestyrelsen med baggrund i det gennemsnitlige fremmøde til vinsmagningerne. Tilmelding kan kun ske til formanden.
Hvis tilmeldingen overstiger det fastsatte, vil de øvrige blive skrevet på venteliste, og efterhånden
som der bliver plads, blive tilbudt medlemskab i den rækkefølge, de står på ventelisten. Optagelse sker løbende, hver gang et medlem udmelder sig, og formidles af formanden, hos hvem ventelisten ligger.

§ 3.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med:
formand, næstformand, kasserer, vinmester, sekretær. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg.

§ 3a "Ringkøbing Druerne tegnes af bestyrelsesformanden i forening med kassereren, eller af den samlede bestyrelse."

§ 4.

Generalforsamlingen holdes hvert år i maj måned.
Hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2 årig periode.
Indvarsling af generalforsamlingen sker skriftlig til medlemmerne senest 1 måned før afholdelse af
generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen
Vedtægtsændring kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver for at blive vedtaget mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers tilslutning.
Generalforsamlingen kan dog kun vedtage vedtægtsændringer såfremt mindst 1/2 af medlemmerne er mødt op.
Hvis der i forbindelse med eventuel vedtægtsændring, møder færre end 1/2 af medlemmerne, holdes der ny generalforsamling snarest muligt, og de da fremmødte medlemmer vil være
beslutningsdygtige med simpel flertal.
Alle forslag ud over vedtægtsændringer kræver almindeligt stemmeflertal.

Dagsorden for generalforsamling:

     1. Valg af dirigent

     2. Formandens beretning

     3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet

     4. Indkomne forslag

     5. Valg af bestyrelse

     6. Valg af suppleanter

     7. Valg af revisor

     8. Valg af revisorsuppleant

     9. Eventuelt ( der kan ikke vedtages noget under dette punkt )

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst 1/2 af medlemmerne ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
Opløsning af foreningen kan kun ske efter de for vedtægtsændring gældende regler.
Ved eventuel opløsning af foreningen overføres overskuddet til Kræftens Bekæmpelse.

§ 5.

Regnskabsåret er kalenderåret.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling med virkning fra
førstkommende betalingstermin.
Kontingentet betales helårligt til betaling senest 1. februar. For medlemmer der optages i den
mellemliggende periode betales gradueret kontingent frem til næste ordinære betalingsdag, 1. februar. Kontingent nedsættes med kr. 50,00 pr. for hver afholdt vinsmagning.
Ved restance ud over 14 dage efter sidste rettidige betalingsdag slettes medlemskabet uden
yderligere varsel.
Bestyrelsesmedlemmerne betaler kontingent som alle andre medlemmer af foreningen.
Arbejde for foreningen er ulønnet, men udlæg for forud aftalte aktiviteter refunderes af foreningen.

§ 6.

Det pålægges bestyrelsen at sørge for 7 vinsmagninger pr. år inkl. evt. ekskursioner.
Vinsmagningerne finder sted i perioden fra september til maj måned.
Bestyrelsen fastsætter prisen for vinsmagningerne. Dette skal annonceres i medlemsbladet.
Det forventes, at medlemmerne deltager aktivt i foreningsarbejdet, som f. eks. at fortælle om
specielle oplevelser eventuelt ledsaget af lysbilleder, film el. video.
Hvis medlemmerne, efter aftale med bestyrelsen, medbringer vine eller andet, refunderes dette efter
indkøbsprisen.

§ 7.

Er et medlem forhindret i at deltage i en vinaften, skal man melde afbud til et bestyrelsesmedlem senest mandagen før.
Afmelder man ikke, er man forpligtet til at betale for vinsmagningen.

§ 8.

Gæster kan medtages til vinaften. Tilmelding skal ske til formanden senest kl. 18.00 mandagen før.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 7. maj 1999

Vedtægtsændring (§3a) besluttet på generalforsamling den 10. september 2020