Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 24 maj 2013

 

  1. Generalforsamlingen startede med at Ernst bød de 40 fremmødte velkommen, og herefter blev Christen Bjerre valgt som dirigent.             

  2.      Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses på
       Druernes hjemmeside.

  1. Inge–Lise fremlagde regnskabet som viste et underskud på 1.823 kr. Indtægterne var i året 80.932 kr. og udgifterne har været 82.755 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.      Der var 2 indkomne forslag. Forhøjelse af kontingentet fra 400 kr. til 500 kr. og forslag om at sende medlemsbladet ud som mail. Kontingentet blev vedtaget, herefter var der afstemning om bladet, dette gav et klart flertal for at sende bladet ud med post indtil videre. Niels Plougsgaard blev valgt som Toastmaster.    

5.      Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg Trine Madsen, Karsten Thomsen (som var udtrådt af bestyrelsen, og udmeldt), Inge-Lise Tanderup, Niels Jørgen Jakobsen, Hilda Pedersen blev foreslået som ny i Bestyrelsen i stedet for Karsten, alle der genopstillede og blev genvalgt, og Hilda nyvalgt.

  1. Valg af suppleanter: På valg var Aage Bennedsgaard og Birte Bro som var bestyrelsens forslag som ny suppleant i stedet for Hilda. Åge blev genvalgt og Birte nyvalgt.
  1. Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Tine Lillelund. Tine modtog ikke genvalg, i stedet var tidligere suppleant Jan Andersen foreslået. Her blev Henning genvalgt, og Jan nyvalgt
  1. Valg som revisorsuppleant: her var Jan Andersen på valg. Da Jan blev valgt som revisor, blev Poul Erik Pilgaard foreslået og valgt som suppleant.
  1. Under eventuelt blev der uddelt roser til bestyrelsen for deres arbejde og gode vinsmagninger i løbet af året.  Ernst sagde tak til Christen for hans indsats og en stor tak til Jørn for hans indsats som Webmaster.  Christen takkede forsamlingen for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede med en sang.

Disse var ordene.

M.v.h.

Niels Jørgen