Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 11 maj 2012

 

1.      Generalforsamlingen startede med at Ernst bød de 41 fremmødte velkommen, og herefter blev Chresten Bjerre valgt som dirigent.

2.      Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål. Beretningen kan læses på Druernes hjemmeside.

3.      Inge–Lise fremlagde regnskabet som viste et underskud på 5.346 kr. Indtægterne var i året 78.533 kr. og udgifterne har været 83.879 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.      Der var ingen indkomne forslag.

5.      Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg Ernst Madsen, Karsten Thomsen, Agnethe Hansen, alle genopstillede og blev genvalgt.

6.      Valg af suppleanter:. På valg var Hilda Pedersen og Aage Bennedsgaard. Hilda og Åge blev genvalgt. 

7.      Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Tine Lillelund. Her blev Henning og Tine Lillelund genvalgt.

8.      Valg som revisorsuppleant her var Jan Andersen på valg og han blev genvalgt.

9.      Under eventuelt blev der også sagt tak til Ernest for hans indsats. Ernst sagde tak til Kresten for hans indsats og en stor tak til Jørn for hans indsats som Webmaster.  Christen takkede forsamlingen for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede med en sang.

Disse var ordene.

M.v.h.

Niels Jørgen